^атьи назар аз мансубияташ ба ин ё он навьи чонишин ба ... чонишин ба чиз далолат мекунад, на ба шахс. Ин ... ба чои исм ё сифат истифода мешаванд. Баъзе ...

  cyberleninka.ru

Чонишин ба чои исм, сифат ва шумора меояд^! Чонишин хамчун хиссаи иомии нутк хусусияти унвонй дорад, вале бар хилофи исму сифат ходисахои сермаъной, омонимй, синонимй, антонимй ба калнмахои чонишини хос нест.

  studfile.net

  savoltj.com

Агар мо аз ҷонишин истифода кунем Сафар ин писар аст пас ба чои исм мо чониши He-ро мегузорем ва мешавад He runs. Мисолҳо: Safar runs = He runs. The cat runs ...

  safarbek.github.io

14 янв. 2022 г. ... Ҷонишин ҳиссаи мустақили нутқ буда, аломат, ашё ва миқдори онҳоро далолат мекунад, вале худи онҳоро номбар намекунад, вай ба ҷои исм, сифат ва ...

  savoltj.com

Дар ин мисолдо «some» чун чонишини исмй истифода гардидааст. Вале дар мисолдои поёнй ондо ба чои исм меоянд: One soldier died, many received injuries-Як аскар фавтид, бисёридо ярадор шуданд.

  cyberleninka.ru

  gigabaza.ru

... исм омадааст, ки мансубият ба шахсро далолат мекунад. ... чои исм ва ... Оид ба ин ё он хусусияти чонишин ва хелхои он дар забони точикй пажухишгароне ба монанди Н.

  cyberleninka.ru

... исм, амал дар феъл ва ғайра) умумияти гурӯҳ, хусусиятҳои морфологӣ ва вазифаҳои синтаксисӣ ба ҳамдигар наздиканд ва гурӯҳҳои лексикию грамматикӣ мебошанд. Исм ...

  tg.wikipedia.org

6 янв. 2018 г. ... ... ба тарафи росту чап ҳаракат намуда хор шуда шеър мегӯянд. -ба гурӯҳҳо ҷудо намудан. Гурӯҳ 1 Гурӯҳ 2 Гурӯҳ 1. Исм Сифат Феъл. -ба дарс тайёр ...

  infourok.ru

n o u n - исм ( с у щ ) a dj e c t i v e - с и ф а т ... — чонишин ---------. Чонишинхои шахей, сохибй ва ... Ч,онишини "one" (ones д ар шакли чамъ) ба чои исмх,ои.

  www.scribd.com

Ин тарзи калимасозй ходисаи ба вазифаи исм истифода шудани дигар хиссахои нуткро дар бар мегирад. Исм хиссаи мустакили нутк буда, ашё ва мафхумро ифода менамояд ...

  cyberleninka.ru

  maktab.tj

  www.dslib.net

19 окт. 2019 г. ... Сифат аз чихати ифодаи холату чигунагии исм ба ду гурух чудо мешавад: аслй ва нисбй. ... Ба чои нуктахо сифатхо гузоред: Осмони ... Чонишин. Зарф.

  ok.ru

  tg.wikipedia.org

  oefen.uz

Ҷонишин ба ҷойи исм, сифат, шумора меояд. Он ба ҷойи зарф ҳам кор фармуда мешавад. Ҷонишинҳои забони тоҷикӣ ба гурӯҳҳои зерин ҷудо мешаванд: Ҷонишинҳои ...

  tg.wikipedia.org

  pandia.ru

ба чои исм сифат ва ё чонишин меояд. Барои пешрафти гурӯҳ ҳамаи дӯстонатонро ба гурӯҳ даъват кунед.

  ok.ru

Page generated - 0.0545659065 (a6443d968fe7eb8edf3785ae9bbc738d)