à  à ¾à ¼à µÃ'€ CUMMINS 3028066. à Ÿà ¾à ´Ã' à ºà °à ¶à ¸Ã'‚à µ Ã'â ...

  www.mqseries.net

وجد المدير ٠يهذا ال٠يديو بأنه غير لائق ( ...

  forums.digitalpoint.com

0xA0, Â, %C2 %A0, U+00E0, 0xE0, à, Ã, %C3 %A0. U+00A1, 0xA1, ¡, ¡, %C2 %A1, U+00E1, 0xE1, á, á, %C3 %A1. U+00A2, 0xA2, ¢, ¢, %C2 %A2, U+00E2, 0xE2, â, â, % ...

  www.i18nqa.com

International Trade and Trade Policy / à ¤à “à ‘à žà £ à ’à ž à à ¾Ã' Ã' à ¸à ¹Ã' à ºà ¸à ¹ Ã' à ºà ¾à ½à ¾à ¼à ¸Ã'‡à µÃ' à ºà ¸à ¹ ...

  citec.repec.org

à šÃ'€à °à ¹à ½à ¾à ²à ° à ˜à  , à ’Ã'‹Ã'Æ'Ã'‡à µà ¹Ã' à ºà °Ã' à œà ’ (2018) à ŸÃ'€à ¸à ¼à µà ½à µà ½à ¸à µ à ½à µà ¹Ã' ...

  www.hilarispublisher.com

22 окт. 2011 г. ... If the charset of the tables is the same as it's content try to use mysql_set_charset('UTF8', $link_identifier) . Note that MySQL uses UTF8 ...

  stackoverflow.com

... ²à ¾Ã'€à ° Ã' à ¾Ã' Ã'‚à ¾Ã' à »à ¾Ã' Ã'Å' 30 à ¼à °Ã'€Ã'‚à ° 1867 à ³à ¾à ´à ° à ²… ... à µÃ' à ºà °Ã' Â«à ¿à °à »Ã'Å'à ¼à...

  www.springhillfh.com

12 июл. 2015 г. ... You also want an ePaper? Increase the reach of your titles. YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

  www.yumpu.com

Сайт компании ЭкоПралеска. Оптовая продажа биоразлагаемой, экологически чистой одноразовой посуды и сопутствующих товаров. Экологичная продукция, удобная ...

  ecopraleska.com

22 февр. 2014 г. ... This seems very much like you are outputting unicode (more precise: utf-8 encoded characters) correctly, but don't declare it in your ...

  stackoverflow.com

Page generated - 0.3593051434 (fdb8aabf0802526c8445baba13b331ba)